RTV Brus

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БРУС
14. jula
11:59 2021

На основу  Закона о јавној својини,  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке о давању узакуп пословног простора у јавној својини општине Брус и Одлуке управног одбора установе за физичку културу „Спортски центар Брус“

Спортски центар Брус објављује

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС-ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I  ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП
Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп непокретности у јавној својини oпштине Брус, и то:

1. пословни простор у оквиру градског базена у Брусу у укупној површини од 130 м², с тим да је површина за шанк-бар 10 м² а остала површина од 120 м² се налази изнад машинског постројења, по почетној цени од 400,00 динара по м² месечно, док траје годишња купалишна сезона.

Наведени простор се издаје у закуп за купалишну сезону 2021.годину. Намена простора је постављање киоска за продају безалкохолних пића, топлих безалкохолних напитака, пива, кондиторских производа у оригиналној фабричкој амбалажи и др. намирница), као и постављање столова и столица за седење, лежаљки и др..

2. Непокретности описане у претходној тачки се могу разгледати сваког радног дана уз обавезно претходно најављивање обиласка локације на тел.063/896-92-40.

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП
Предметни простор даје се у закуп за купалишну сезону 2021годину, где се закупац обавезује да сноси трошкове:

електричне енергије, воде, смећа и остало. Изабраном понуђачу ће бити омогућено да одмах након потписивања уговора приступи уређењу и припреми простора за пословање. Рекламни материјали, натписи, обавештења и друго, морају бити примереног садржаја за све узрасте и ни на који начин не смеју да истичу расну, националну, старосну, полну или било који други вид дискриминације. Сви електрични уређаји морају да буду исправни, а сав инвентар у смислу продајних пултова, сунцобрана, лежаљки и др. мора бити безбедан за употребу. Закупац је дужан да води рачуна о хигијени закупљеног простора. Сви запослени код закупца, морају да буду примерено обучени и униформисани и са видно истакнутим ознакама фирме закупца.
Предметни простор ће бити дат у закуп по спроведеном поступку јавног надметања,најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове огласа.
Закупнина се плаћа месечно у свему према рачуну који испоставља закуподавац.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у висини од 10% од почетне лицитационе цене односно 5.200,00 динара, и која испуњавају услове из огласа.

Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун буџета Општине Брус: 840-1090804-11 са позивом на број: за предузетнике ЈМБГ, за правна лица ПИБ.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, односно до 21.07.2021. године до 13 часова.
Уредна и потпуна пријава треба обавезно да садржи:
– за предузетнике: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;
– за правна лица: назив и седиште;
– оверену копију решења о упису радње, односно правног лица у регистар надлежног органа;
– оверену копију решења о додељеном ПИБУ-у;
– оверену копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а;
– доказ о уплати депозита и број рачуна за враћање истог;
– доказ да је подносилац пријаве, односно понуде измирио закупнину, уколико је био закупац пословног простора;
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде.
Право на учешће у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора има привредни субјекат, под условом:

1) да је код надлежног органа регистрован за обављање пословне делатности која се може обављати у пословном простору који се даје у закуп;
2) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности за чије обављање је пословни простор намењен.

Право на учешће у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора немају чланови Комисије, бивши закупци који нису измирили своје обавезе, односно дуговања према општини Брус по основу неплаћених закупнина и других трошкова везаних за закуп пословног простора, као и учесници претходног поступка за давање у закуп пословног простора који су, након што су предложени, односно одређени за закупца, одустали од закупа. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују.

3. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:
Заинтересовани понуђачи своје пријаве достављају поштом или преко писарнице Општинске управе у затвореним ковертама са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Оглас за издавање у закуп пословног простора у оквиру Градског базена у Брусу – ПРИЈАВА ЗА ЗАКУП-, на адресу: Општина Брус-Установа за физичку културу „Спортски центар Брус“, ул. Краља Петра Првог бр.120 најкасније до 21.07.2021. године до 13 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.

Неблаговремене, незатворене и непотпуне пријаве биће одбачене и неће бити разматране.
Није дозвољено удруживање понуђача и подношење заједничких пријава.
Нису дозвољене пријаве са варијантама, нити издавање у подзакуп.

IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Јавна лицитација одржаће се по истеку рока од 8 дана од дана објављивања огласа, односно 21.07.2021. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Установа за физичку културу „Спортски центар Брус“, ул. Краља Петра Првог бр.120.

Почетна лицитациона цена износи 52.000,00 динара нето. Најмањи износ за подизање цене (лицитациони корак) износи 5 % од почетне лицитационе цене односно 2.600,00 динара.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.
Понуђач који је учинио најповољнију понуду обавезан је да на позив председника Комисије одмах потпише изјаву да је понудио највећи износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа.
Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву, председник Комисије позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.
Уколико ни следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву, председник Комисије јавно објављује да поступак јавног надметања није успео, сачињава извештај о томе и доставља га општинском већу општине Брус.
Понуђачима који одбију да потпишу изјаву, положени депозит се не враћа.
Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, односно непосредне погодбе, Комисија је обавезна да одмах доносе одлуку о избору најповољнијег понуђача, односно одлуку о одређивању закупца за пословни простор и исту уручи учесницима поступка.
Учесници поступка из става 1. овог члана могу на одлуку Комисије да поднесу приговор Општинском већу општине Брус, у року од три дана од дана окончања поступка.

Председник комисије

Милица Михајловић, дипл. правник

Iz iste rubrike