RTV Brus

IZBOR JE TVOJ, NAUČI DA ODOLIŠ

IZBOR JE TVOJ, NAUČI DA ODOLIŠ
07. avgusta
08:00 2021

Bolesti zavisnosti – dominantan problem savremene populacije

Razvojni stadijum adolescencije smatra se fazom najvećeg rizika od započinjanja sa zloupotrebom psihoaktivnih sredstava – cigareta, alkohola i ilegalnih psihoaktivnih supstanci. Činjenica je da to predstavlja dominantan problem savremene populacije adolescenata. Broj mladih ljudi na našim prostorima koji već u pubertetskom uzrastu “eksperimentiše” sa alkoholom, psihoaktivnim supstancama i kockanjem u stalnom je porastu. Time se otvara put ka bolestima zavisnosti, pri čemu uzrasna granica na kojoj započinju sa ovakvim ponašanjem postaje sve niža.

Prema podacima Instituta za istraživanje i razvoj dobrih praksi a na osnovu istraživanja sprovedenom prošle godine na srednjoškolskoj populaciji u Srbiji, približno 30% ispitanika konzumira alkohol, od čega oko 3% to čini svaki dan, dok samo vikendom alkohol konzumira 13% srednjoškolaca; 20% ispitanika konzumira duvan svaki dan; 75% srednjoškolaca nikada nije probalo marihuanu. Od njih 25% koje je probalo, 4% to čini svaki dan, 3% vikendom i ponekad radnim danima, 1% samo vikendom; 10% ispitanika je probalo neku drugu psihoaktivnu supstancu, od čega svaki dan konzumira njih 1%. Nikada nije probalo druge psihoaktivne supstance 90% srednjoškolaca.

Podaci pokazuju da mladi u Srbiji i sa kockom počinju jako rano. Među mladima između 18 i 26 godina, svaka četvrta osoba ima problem sa kockanjem. Polovina onih koji kockaju, prvi susret sa ovim porokom imali su između 10 i 14 godina i to najčešće u kladionici.

Statistički podaci govore i da je zavisnost od video igrica ozbiljan globalni problem. Procenjuje se da se više od 2 milijarde ljudi suočava sa ovom zavisnošću. Čak 94 % registrovanih slučajeva su muškarci starosti od 18 do 24 godine. Iz godine u godinu starosna granica se pomera, tako da sve više mladih uzrasta od 12 do 18 godina ima ovaj problem. Situacija je poražavajuća i kod nas. Znaci zavisnosti primećeni su kod 130.000 stanovnika, pre svega u ranom tinejdžerskom dobu.

Kako je ponašanje mlade osobe determinisano velikim brojem uticaja (od ličnih karakteristika, porodičnih obrazaca, preko uticaja škole, grupe vršnjaka, uže i šire društvene sredine), u lancu faktora koji utiču na formiranje i oblikovanje mlade ličnosti, su svakako i mediji. Imajući na umu sve posledice koje upotreba psihoaktivnih supstanci ostavlja na mlade individue u osetljivoj razvojnoj fazi, celokupno društvo na svim svojim nivoima – od zakonodavne sfere, sredstava masovog informisanja, preko lokalne zajednice, škole, sve do same porodice, treba krajnje ozbiljno i odgovorno da pristupi radu na sprečavanju širenja ovog fenomena, pružajući maksimalni potencijal u svakom segmentu. Prepoznavanje mladih kao važnog resursa svakog društva podrazumeva jasno uočavanje potrebe da ovaj deo populacije dobije sveobuhvatnu podršku u različitim segmentima ličnog razvoja i aktivnog učešća u lokalnoj zajednici.

 

Prema popisu stanovništva Republike Srbije iz 2011. godine, u jednom gradskom i 58 seoskih naselja opštine Brus živi 16.317 stanovnika, pri čemu mladi do 15 godina čine 12,67 % stanovništva bruske komune a ukupan broj mladih do 30 godina iznosi 4.821. Osnovne škole na teritoriji bruske opštine danas pohađa preko 900 učenika a Srednju školu u Brusu oko 400 đaka. Briga o mladima na teritoriji opštine Brus predstavlja važan segment šire podrške lokalne zajednice ovoj populaciji.

Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci treba da postane sastavni deo većeg napora da se obezbedi da deca i mladi budu manje ranjivi i otporniji na pomenute negativne uticaje. Zadatak svih je da se ostvari uvid u faktore koji utiču na povećanje rizika od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod srednjoškolske populacije u lokalnoj zajednici, što bi doprinelo sveobuhvatnijem planiranju programa podizanja svesti o štetnosti pomenutog a samim tim i smanjenju zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica. Posebno su važni rana prevencija i sprovođenje programa koji se baziraju na razvijanje veština odupiranja pritiscima, zatim na aktivaciju zdravih stilova života, bavljenje sportom, rad sa učenicima kroz tribine i radionice, uključivanje u školske aktivnosti, rad stručne službe i razgovor sa decom.

Ukazivanje na značaj prevencije i zaštite zdravlja i bezbednosti mladih utiče na razvijanje pozitivnog odnosa pojedinca, organa odlučivanja ali i celokupne lokalne zajednice prema ovoj populaciji, kao doprinos trajnom dijalogu i kontinuiranoj brizi i uvažavanju mladih u lokalnoj zajednici. Na taj način u fokusu je ne samo ukazivanje na opasnosti od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i njihove štetnosti po zdravlje, porodicu i zajednicu već i ukazivanje na mogućnosti i veštine kojima se pomenute situacije mogu izbeći.

Podizanje nivoa infornisanosti o temama, izazovima i problemima sa kojima se mladi susreću, predstavlja važan segment šire društvene podrške. U okviru projekta „Izbor je tvoj – nauči da odoliš“ posebno ćemo se fokusirati na informisanje o rizičnim oblicima ponašanja i načinima prevazilaženja konflikata, značaju prevencije bolesti zavisnosti, promociju zdravih stilova zivota, jačanje odgovornosti u razvoju ličnosti. Naši sagovornici, koji će odgovarati na date teme, biće iz oblasti zdravstva, obrazovnog sistema (prosvetni radnici i učenici,predstavnici Đačkog parlamenta), lokalne samouprave i nevladinog sektora. Sadržaji datih tekstova biće dostupni na web portalu Radio televizije Brus.

Iz iste rubrike