RTV Brus

Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
18. januara
12:02 2022

Na osnovu člana 29a stav 4. člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. Zakon), Vlada donosi

UREDBU

izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Član 1.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21 i 125/21) član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19 izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih. Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije. Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19, odnosno kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, upućuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od sedam dana, nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, a izolacija se prekida bez testiranja. Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju upućuje se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, a koje stanje imunodeficijencije utvrđuje lekar primarne zdravstvene zaštitite. Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite testiraju se PCR testom nakon kućne izolacije u trajanju od sedam dana i vraćaju se na posao ukoliko je PCR test koji je uzorkovan sedmog dana kućne izolacije negativan. U slučaju pozitivnog rezultata PCR testa, ostaju u izolaciji do desetog dana kada se izolacija prekida bez testiranja. Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacije iz st. 4, 5. i 6. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku

Republike Srbije”.

05 broj 53-302/2022

U Beogradu, 17. januara 2022. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade,

Branko Ružić, s.r.

Iz iste rubrike