RTV Brus

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС
01. jula
18:57 2021

На основу  Закона о јавној својини,  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке о давању узакуп пословног простора у јавној својини општине Брус и Одлуке управног одбора установе за физичку културу „Спортски центар Брус“

Спортски центар Брус објављује

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС-ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

I  ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп непокретности у јавној својини oпштине Брус, и то:

1. пословни простор у оквиру градског базена у Брусу у укупној површини од 130 м², с тим да је површина за шанк-бар 10 м² а остала површина од 120 м² се налази изнад машинског постројења, по почетној цени од 1.770,00 динара по м² месечно, док траје годишња купалишна сезона.

Наведени простор се издаје у закуп за купалишну сезону 2021.годину. Намена простора је постављање киоска за продају безалкохолних пића, топлих безалкохолних напитака, пива, кондиторских производа у оригиналној фабричкој амбалажи и др. намирница), као и постављање столова и столица за седење, лежаљки и др..

2. Непокретности описане у претходној тачки се могу разгледати сваког радног дана уз обавезно претходно најављивање обиласка локације на тел.063/896-92-40.

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предметни простор даје се у закуп за купалишну сезону 2021годину, где се закупац обавезује да сноси трошкове:

 • електричне енергије, воде, смећа и остало. Изабраном понуђачу ће бити омогућено да одмах након потписивања уговора приступи уређењу и припреми простора за пословање. Рекламни материјали, натписи, обавештења и друго, морају бити примереног садржаја за све узрасте и ни на који начин не смеју да истичу расну, националну, старосну, полну или било који други вид дискриминације. Сви електрични уређаји морају да буду исправни, а сав инвентар у смислу продајних пултова, сунцобрана, лежаљки и др. мора бити безбедан за употребу. Закупац је дужан да води рачуна о хигијени закупљеног простора. Сви запослени код закупца, морају да буду примерено обучени и униформисани и са видно истакнутим ознакама фирме закупца.
 • Предметни простор ће бити дат у закуп по спроведеном поступку јавног надметања,најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове огласа.
 • Закупнина се плаћа месечно у свему према рачуну који испоставља закуподавац.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у висини од 10% од почетне лицитационе цене односно 23.010,00 динара, и која испуњавају услове из огласа.

Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун буџета Општине Брус: 840-1090804-11 са позивом на број: за предузетнике ЈМБГ, за правна лица ПИБ.

 1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, односно до 07.07.2021. године до 13 часова.
 2. Уредна и потпуна пријава треба обавезно да садржи:
  – за предузетнике: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;
  – за правна лица: назив и седиште;
  – оверену копију решења о упису радње, односно правног лица у регистар надлежног органа;
  – оверену копију решења о додељеном ПИБУ-у;
  – оверену копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а;
  – доказ о уплати депозита и број рачуна за враћање истог;
  – доказ да је подносилац пријаве, односно понуде измирио закупнину, уколико је био закупац пословног простора;
  – пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде.

Право на учешће у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора има привредни субјекат, под условом:

1) да је код надлежног органа регистрован за обављање пословне делатности која се може обављати у пословном простору који се даје у закуп;
2) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности за чије обављање је пословни простор намењен.

Право на учешће у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора немају чланови Комисије, бивши закупци који нису измирили своје обавезе, односно дуговања према општини Брус по основу неплаћених закупнина и других трошкова везаних за закуп пословног простора, као и учесници претходног поступка за давање у закуп пословног простора који су, након што су предложени, односно одређени за закупца, одустали од закупа. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују.

3. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

Заинтересовани понуђачи своје пријаве достављају поштом или преко писарнице Општинске управе у затвореним ковертама са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Оглас за издавање у закуп пословног простора у оквиру Градског базена у Брусу – ПРИЈАВА ЗА ЗАКУП-, на адресу: Општина Брус-Установа за физичку културу „Спортски центар Брус“, ул. Краља Петра Првог бр.120 најкасније до 07.07.2021. године до 13 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.

 • Неблаговремене, незатворене и непотпуне пријаве биће одбачене и неће бити разматране.
 • Није дозвољено удруживање понуђача и подношење заједничких пријава.
 • Нису дозвољене пријаве са варијантама, нити издавање у подзакуп.

IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Јавна лицитација одржаће се по истеку рока од 8 дана од дана објављивања огласа, односно 07.07.2021. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Установа за физичку културу „Спортски центар Брус“, ул. Краља Петра Првог бр.120.

Почетна лицитациона цена износи 230.100,00 динара нето. Најмањи износ за подизање цене (лицитациони корак) износи 5 % од почетне лицитационе цене односно 11.505,00 динара.

 • Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.
 • Понуђач који је учинио најповољнију понуду обавезан је да на позив председника Комисије одмах потпише изјаву да је понудио највећи износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа.
 • Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву, председник Комисије позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.
 • Уколико ни следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву, председник Комисије јавно објављује да поступак јавног надметања није успео, сачињава извештај о томе и доставља га општинском већу општине Брус.
 • Понуђачима који одбију да потпишу изјаву, положени депозит се не враћа.
 • Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, односно непосредне погодбе, Комисија је обавезна да одмах доносе одлуку о избору најповољнијег понуђача, односно одлуку о одређивању закупца за пословни простор и исту уручи учесницима поступка.
 • Учесници поступка из става 1. овог члана могу на одлуку Комисије да поднесу приговор Општинском већу општине Брус, у року од три дана од дана окончања поступка.

Iz iste rubrike