RTV Brus

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKI STAZE NA LOKACIJI “PANČIĆ-DUBOKA“

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKI STAZE NA LOKACIJI “PANČIĆ-DUBOKA“
31. avgusta
09:44 2019

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE
ODSEK ZA URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,SAOBRAĆAJA I

INFRASTRUKTURE

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 63a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“,broj 72/2009,81/2009- ispr.,64/2010- Odluka US,24/2011,121/2012,42/2013-Odluka US,50/2013-Odluka US,98/2013-Odluka US, 132/2014,145/2014 ,83/18, 31/19 i 37/19 ), i člana 91.Pravilnika o sadržini načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja(„Službeni glasnik RS“,br.32/2019)

o g l a š a v a

J A V N U  P R E Z E N T A C I J U

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKI STAZE NA LOKACIJI “PANČIĆ-DUBOKA,, U SKI CENTRU KOPAONIK na delovima katastarskih parcela br.1319/15,1328/3,1877/4 i 1897 KO Brzeće ,Opština Brus

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju ski staze na lokaciji ,,Pančić- Duboka,, u ski centru Kopaonik  na delovima katastarskih parcela broj 1319/15,1328/3,1877/4  i 1897  KO Brzeće , Opština Brus, koji je izrađen od strane Društva za projektovanje, urbanizam i ekologiju ,,ANDZOR ENGINEERING,,doo Novi Sad, ul. Ive Andrića br. 13. Novi Sad, za potrebe naručioca investitora JP ,,Skijališta Srbije,, ul. Milutina Milankovića br. 9. Novi Beograd, održaće se u trajanju od 7 dana i to u periodu od 03 septembra 2019.godine do 09. septembra 2019.godine ,u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, Odsek za urbanizam i građevinarstvo, kao i na na internet stranici opštine Brus www.brus.rs, dnevnom i lokalnom listu i oglasnoj tabli.

Fizička i pravna lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, Odsek za urbanizam i građevinarstvo, ul.Kralja Petra Prvog br.120 ,Brus, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostavi Opštinskoj upravi Brus,Odseku za urbanizam i građevinarstvo, ul.Kralja Petra Prvog br.120,37220 Brus u toku trajanja javne prezentacije, zaključno sa 09. septembrom 2019.godine.

Ovlašćeno lice od strane Opštinske uprave Opštine Brus, Odsek za urbanizam i građevinarstvo za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Gordana Petrović, dip.ing.građ.

Iz iste rubrike