utorak, 3. oktobar 2023.

RTV Brus

OSNOVNI SUD U BRUSU – JAVNI OGLAS

OSNOVNI SUD U BRUSU – JAVNI OGLAS
13. juna
13:51 2023

OSNOVNI SUD U BRUSU,

Brus, ul.MikeĐorđevića br.11

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-dr. zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20), člana 11. stav 1. i 2. Uredbe o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“ br. 98/10 i 51/11), Zaključka Vlade 05 Broj: 46-11379/2022-1 od 23. marta 2023. godine i Odluke zamenika predsednika Osnovnog suda u Brusu od 13. juna 2023. godine, dana 13. juna 2023. godine objavljuje se:

JAVNI OGLAS

RADI OTUĐENJA POKRETNIH STVARI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

1.  PREDMET OTUĐENJA

Predmet otuđenja su pokretne stvari, u svojini Republike Srbije prema spisku, koji sadrži bliže karakteristike i početne kupoprodajne cene istih.

2.  USLOVI OTUĐENJA

Otuđenje se vrši u postupku prikupljanja pisanih zatvorenih ponuda.

Pokretne stvari bliže opisane u tabeli pod rednim brojem 1 i 2, smeštene su u Brusu (parking prostor) na adresi ul. Mike Đorđevića br.11. i otuđuju se pojedinačno, u postojećem „viđenom stanju“, bez prava kupca na naknadne reklamacije i mogu se razgledati dana 19. juna 2023. godine, u terminu od 1100-1200 časova.

            Konačna kupoprodajna cena pokretnih stvari biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.

Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Troškovi transporta pokretnih stvari, kao i drugi troškovi koji proisteknu iz realizacije ugovora, padaju na teret kupca.

3. USLOVI PRIJAVLJIVANJA

Rok za podnošenje ponuda je 23. jun 2023. godine.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa i koja uplate depozit u visini od 3.000,00 dinara za svaku pokretnu stvar za koju se ponuda podnosi.

Uplata depozita vrši se na broj računa 840-430802-53 Osnovni sud u Brusu, najkasnije do 23.juna 2023. godine.

Ponuda se podnosi na obrascu, koji je sastavni deo ovog oglasa.

Uredna i potpuna pismena ponuda mora da sadrži:

–  visinu ponuđene kupoprodajne cene izražene u dinarima;

–  potvrdu o uplati depozita;

–    izjavu o uslovima za vraćanje depozita, sa jasnom naznakom naziva svoje poslovne banke i brojem računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita, u slučaju da podnosilac ponude ne bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača.

Uredna i potpuna pismena ponuda mora biti potpisana i overena pečatom ukoliko se radi o pravnom licu i mora da sadrži i sve podatke o podnosiocu ponude i to:

Za fizička lica:

–  ime i prezime;

–  adresu prebivališta;

–  kopiju lične karte;

–  kontakt telefon;

–    ako je lice preduzetnik uz ponudu se prilaže originalni izvod iz registra privrednih subjekta ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar, sve ne starije od 30 (trideset) dana, kao i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Za pravna lica:

–  naziv i sedište;

–   originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice, ne starije od 30 (trideset) dana

–   kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun;

–  kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB;

–      ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), sa overenim kartonom deponovanih potpisa.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Ponuda  se  podnosi  na  obrascu,  koji  je  sastavni  deo  ovog  oglasa,  na  adresu

Osnovni sud u Brusu, ul.Mike Đorđevića br.11, 37220 Brus ili na pisarnici Osnovnog suda u Brusu, radnim danom do 1530 časova, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno: „PONUDA ZA KUPOVINU POKRETNIH STVARI – POD REDNIM BROJEM____ (navesti redni broj iz tabele)

–  NE OTVARATI“.

       Na poleđini ponude naznačiti ime, odnosno naziv ponuđača, adresu i kontakt telefon.

Dan predaje pošti, smatra se kao dan predaje Osnovnom sudu u Brusu, pod uslovom da pošiljka stigne u Osnovni sud u Brusu do dana otvaranja ponuda.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u dinarima, ili je data opisno neće se razmatrati.

 Cena u ponudi mora biti navedena pojedinačno za svaku pokretnu stvar za koju se

ponuda podnosi.

Osnovni sud u Brusu zadržava pravo da poništi postupak po Javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Osnovni sud u Brusu neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužna da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća i ovom postupku.

4.    IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Predsednik Osnovnog suda u Brusu doneće rešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka po javnom oglasu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju pokretnih stvari iz tačke 1. ovog oglasa.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene.

            Otvaranje  prispelih  ponuda  izvršiće  se  komisijski  28.  juna  2023.  godine,  u prostorijama Osnovnog suda u Brusu, ul.Mike Đorđevića br.11, sa početkom u 1400 časova.

Uslovi za sprovođenje postupka razmatranja pismenih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene.

U   slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu, Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos kupoprodajne cene, da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema poziva dostave novu ponudu, sa uvećanim iznosom u odnosu na prethodnu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko pozvani ponuđači u roku od 3 (tri) dana ne dostave novu ponudu, odnosno ukoliko su ponuđači dostavili ponudu sa istovetnom kupoprodajnom cenom, Komisija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i ceneći celishodnost pravnog posla, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.

U     roku od 8 dana od dana donošenja odluke  komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača, učesnike oglasa Komisija će obavestiti pismeno o izboru najpovoljnije ponude.

Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozit zadržava do zaključenja ugovora o kupoprodaji i isti se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Depozit se zadržava :

1.  Ukoliko zainteresovano lice uplati depozit, a ne podnese ponudu;

2.  Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor;

3.  Ukoliko najpovoljniji ponuđač potpiše ugovor, a ne uplati celokupnu kupoprodajnu cenu u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora.

Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao  najpovoljniji, vraća u roku od

20  dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Sve potrebne informacije u vezi ovog oglasa, kao i neophodni obrasci mogu se dobiti na broj telefona 037/3825-190, svakog radnog dana u terminu od 0800 – 1500 časova, kao i na internet prezentaciji Osnovnog suda u Brusu.

 

 

SPISAK POKRETNIH STVARI

 

р.б.        vrsta stvari                                     broj šasije                           broj motora           poč. cena u din.

1  Putničko vozilo marke                  VX1145A0001037631         128А0641514452            15.800,00

ZASTAVA, model YUGO

coral 55,

godina proizvodnje 1995.,

40 kW, 1116 cm3

 

2  Putničko vozilo marke                 XТА212130Т1196534            212134132125                 23.600,00

LADA, model NIVA,

godina proizvodnje 1996.,

56kW, 1689 cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz iste rubrike